Privacy statement

Dit document wordt u aangeboden door ABC Adviesgroep, Maastrichterlaan 163, 6291 EP Vaals. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?

ABC Adviesgroep biedt u deskundige advisering en diensten aan op het gebied van zogenaamde schade- en levensverzekeringen. Hypotheken kunt u via onze dochter ABC Makelaardij verkrijgen. Ons bedrijf is aangesloten bij de brancheorganisatie Adfiz.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen) voor het afsluiten van o.a. verzekeringen en pensioenen. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keuze aan producten.

Onze diensten

Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies- en bemiddelingsdiensten: bemiddeling in combinatie met advisering (hiervoor dienen we een inventarisatiecontract met u af te sluiten) en alleen bemiddeling (execution only). Dit laatste doen wij uitsluitend bij zogenaamde niet-complexe producten. Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van verzekeringen, maar ook voor financiële planning, juridische en fiscale vragen. Via ABC Makelaardij kunnen wij u van dienst zijn op het gebied van hypotheken en makelaardij.

Omdat de financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring t.a.t. ondersteunen in het maken van deze selectie.

Dat houdt onder meer in:

  • Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel;
  • Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
  • Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders;
  • De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
  • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
  • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren bij deze diverse producten.

Gemiddeld aantal uren Gemiddelde kostprijs

(incl. BTW)

levensverzekering adviestraject 3-8 uur €375 – €1.000
betalingsbeschermer 5-9 uur €625 – €1.125
uitvaartverzekering 4-8 uur €500 – €1.000
arbeidsongeschiktheidsverzekering 4-12 uur €500 – €1.500

Wat verwachten wij van u?

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.) en om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie.

Hoe kunt u ons bereiken?

Ons kantoor is op werkdagen open van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoekadres:   Maastrichterlaan 163, 6291 EP Vaals

Postadres:        Postbus 111, 6290 AC Vaals

Telefoon:          043-3061111

E-mail:              info@abcvaals.nl

Internetadres:  www.abcvaals.nl

Betalingen verzekeringen

Betaling van verzekeringspremies kunt u doen door middel van automatische incasso of acceptgiro rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zal de verzekeringsmaatschappij u tijdig waarschuwen. Mocht u niet reageren, nemen wij contact met u op. Legt u ook onze schriftelijke of telefonische waarschuwing, veranderen we u contract in execution only. Tijdens u eerstvolgende afspraak zult u een boete dienen te betalen die op kan lopen tot wel 10 keer de jaarpremie.

Hoe worden wij beloond?

Wij worden sinds 2007 nog maar beperkt beloond door middel van provisie. Onze beloning bestaat voornamelijk uit kosten in rekening te brengen op basis van een factuur. Jaarlijks betaalt u een vast bedrag van €36,00 aan administratiekosten. Voor schadeafwikkeling hanteren we een uurtarief van €65,00. Voor algemene financiële advisering hanteren we een uurtarief van €95,00. Alle bedragen luidden inclusief BTW.

Klanten die in aanmerking komen voor het ABC Compactplan betalen €78,00 per jaar, waarin de eerder genoemde €36,00 aan administratiekosten reeds zijn opgenomen. In het ABC Compactplan zijn twee uur advisering per jaar opgenomen.

Klanten die in aanmerking komen voor een ABC Combiplan betalen eveneens €78,00 per jaar waarin de eerder genoemde €36,00 aan administratiekosten zijn opgenomen. In het ABC Combiplan zijn vier uur advisering per jaar opgenomen.

We willen U er op wijzen dat vanaf 1 januari 2013 de assurantiebelasting is verhoogd van 9,7% naar 21%. Dit heeft niets te maken met de beloning van een tussenpersoon! Het is belasting die de verzekeringsmaatschappij netjes afdraagt aan de Nederlandse Belastingdienst.

Beloning medewerkers

De beloning van de medewerkers van ABC Adviesgroep bestaat uit een vast inkomen als salaris en een jaarlijks terugkerende vakantietoeslag. Uw belangen worden daarom zorgvuldig behandeld, onze medewerkers worden niet gedreven door prestatie- en beoordelingscriteria.

Wettelijke verplichtingen  

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het uitoefenen van ons bedrijf. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen uw gegevens in onze systemen niet worden benaderd door externe bronnen. Ons bedrijf beschikt over de hoogste privacy certificering. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, met in achtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden en betaling van €15,00 aan administratiekosten. Intermediairswijzigingen kunt u via uw nieuwe tussenpersoon dan wel via ons kantoor laten verlopen. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Wij bieden u dan 3 maanden de tijd een nieuwe tussenpersoon aan ons door te geven.

Klachtenregeling

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de ombudsman en uiteindelijk (na zijn verweer) aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.

Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Wij vertrouwen erop u met dit document een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant)relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal duren.