Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door ABC Adviesgroep, gevestigd te Vaals aan de Maastrichterlaan 163, 6291 EP Vaals, hierna te noemen: “ABC Adviesgroep”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van ABC Adviesgroep en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor ABC Adviesgroep werkzaam zijn.

De wederpartij van ABC Adviesgroep is degene aan wie ABC Adviesgroep enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ABC Adviesgroep gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door ABC Adviesgroep gesloten overeenkomsten waarbij ABC Adviesgroep zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door ABC Adviesgroep zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ABC Adviesgroep slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ABC Adviesgroep en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
Offertes en tarieven van ABC Adviesgroep zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker. Aan ABC Adviesgroep verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van ABC Adviesgroep, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat ABC Adviesgroep een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. ABC Adviesgroep is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.  In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per e-mail dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van ABC Adviesgroep, aan ABC Adviesgroep heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) ABC Adviesgroep heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) ABC Adviesgroep wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) ABC Adviesgroep heeft bereikt. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door X aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door ABC Adviesgroep gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van ABC Adviesgroep het tegendeel blijkt.

 

Artikel 3: Inschakeling derden
Het is ABC Adviesgroep toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever. Voor zover ABC Adviesgroep bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ABC Adviesgroep is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden. ABC Adviesgroep is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling
Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van ABC Adviesgroep wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen. Indien en voor zover van toepassing kan ABC Adviesgroep eveneens een uurtarief overeenkomen. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. ABC Adviesgroep is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van ABC Adviesgroep beïnvloeden. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 10 dagen na de factuurdatum op de door ABC Adviesgroep voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van ABC Adviesgroep, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. Verrekening door de opdrachtgever van de door ABC Adviesgroep gefactureerde premies en/of bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door ABC Adviesgroep uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan ABC Adviesgroep te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van ABC Adviesgroep aanleiding geeft, is ABC Adviesgroep bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 5: Termijnen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door ABC Adviesgroep opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan ABC Adviesgroep die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van ABC Adviesgroep zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is ABC Adviesgroep bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan ABC Adviesgroep verschafte informatie.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van ABC Adviesgroep
Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van ABC Adviesgroep alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door ABC Adviesgroep bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ABC Adviesgroep wordt uitgekeerd, inclusief het door ABC Adviesgroep te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 

In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ABC Adviesgroep in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van ABC Adviesgroep alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door ABC Adviesgroep bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

ABC Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. ABC Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door ABC Adviesgroep gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door X kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. ABC Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan ABC Adviesgroep verzonden (e-mail)berichten ABC Adviesgroep niet hebben bereikt. ABC Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van ABC Adviesgroep, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van ABC Adviesgroep niet of niet tijdig heeft voldaan. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van ABC Adviesgroep voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met ABC Adviesgroep indien ABC Adviesgroep zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen. 

 

Artikel 8: Overmacht
ABC Adviesgroep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor ABC Adviesgroep redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van ABC Adviesgroep ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ABC Adviesgroep geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ABC Adviesgroep kan worden gevergd.

 

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Door de opdrachtgever aan ABC Adviesgroep verstrekte persoonsgegevens zullen door ABC Adviesgroep niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover ABC Adviesgroep op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van ABC Adviesgroep, zal ABC Adviesgroep de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van ABC Adviesgroep is het Nederlandse recht van toepassing. Algemene voorwaarden ABC Adviesgroep. ABC Adviesgroep is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.014484. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. ABC Adviesgroep conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 11: Verval van recht 
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens ABC Adviesgroep in verband met door ABC Adviesgroep verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.